Υπόθεση C-103/18: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Juzgado Contencioso-Administrativo n° 8 de Madrid (Ισπανία) στις 13 Φεβρουαρίου 2018 — Domingo Sánchez Ruiz κατά Comunidad de Madrid (Servicio Madrileño de Salud)