Komisijas Regula (EK) Nr. 669/2009 ( 2009. gada 24. jūlijs ), ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 882/2004 saistībā ar dzīvnieku barības un pārtikas, kas nav dzīvnieku izcelsmes barība un pārtika, pastiprinātu importa oficiālo kontroli un groza Lēmumu 2006/504/EK (Dokuments attiecas uz EEZ)