Komission asetus (EY) N:o 669/2009, annettu 24 päivänä heinäkuuta 2009 , Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 882/2004 täytäntöönpanosta tiettyjen muiden kuin eläinperäisten rehujen ja elintarvikkeiden tuontia koskevan tehostetun virallisen valvonnan osalta ja päätöksen 2006/504/EY muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)