Komisjoni määrus (EÜ) nr 669/2009, 24. juuli 2009 , millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 882/2004 seoses mitteloomse sööda ja toidu kõrgendatud rangusastmega ametliku kontrollimisega impordil ja muudetakse otsust 2006/504/EÜ (EMPs kohaldatav tekst)