2005/67/EG: Kommissionens beslut av den 28 januari 2005 om ändring av bilagorna I och II till beslut 2003/634/EG om godkännande av program för att erhålla status som godkänd zon eller godkänd odling i en icke godkänd zon med avseende på viral hemorragisk septikemi (VHS) och infektiös hematopoietisk nekros (IHN) hos fisk (delgivet med nr K(2005) 148)Text av betydelse för EES