Προηγούμενη κοινοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση M.9514 — Bain Capital Investors / Kantar) — Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)