Pozícia Rady v prvom čítaní (EÚ) č. 14/2020 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu (prepracované znenie) Prijatá Radou 23. októbra 2020 (Text s významom pre EHP) 2020/C 410/01