Θέση (ΕΕ) αριθ. 14/2020 του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης (αναδιατύπωση) Εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 23 Οκτωβρίου 2020 (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 2020/C 410/01