Sag C-591/17: Domstolens dom (Store Afdeling) af 18. juni 2019 — Republikken Østrig mod Forbundsrepublikken Tyskland (Traktatbrud — artikel 18 TEUF, 34 TEUF, 56 TEUF og 92 TEUF — en medlemsstats lovgivning, hvorefter personbiler pålægges afgift for anvendelse af infrastrukturen — situation, hvor ejere af køretøjer, der er indregistreret i denne medlemsstat, fritages for motorkøretøjsafgiften med et beløb svarende til infrastrukturafgiften)