Nariadenie Rady (ES) č. 1342/2008 z 18. decembra 2008 , ktorým sa ustanovuje dlhodobý plán pre populácie tresky a na ne zameraný rybolov a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 423/2004