Απόφαση της μεικτής επιτροπής του ΕΟΧ αριθ. 22/98 της 31ης Μαρτίου 1998 για την τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙ (Τεχνικοί κανόνες, πρότυπα, δοκιμές και πιστοποίηση) και του παραρτήματος IV (Ενέργεια) της συμφωνίας για τον ΕΟΧ