Verordening (EU) 2017/983 van de Commissie van 9 juni 2017 tot wijziging van de bijlagen III en V bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft maximumresidugehalten voor tricyclazool in of op bepaalde producten (Voor de EER relevante tekst. )$