Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1616/2001 της Επιτροπής, της 7ης Αυγούστου 2001, για έκδοση πιστοποιητικών εξαγωγής του συστήματος Β στον τομέα των οπωροκηπευτικών