Komisjoni rakendusotsus (EL) 2021/108, 28. jaanuar 2021, milles käsitletakse biotsiidi Biobor JF turul kättesaadavaks tegemist ja kasutamist võimaldava Ungari riikliku rahvatervise keskuse võetud meetme pikendamist vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 528/2012 artikli 55 lõikele 1 (teatavaks tehtud numbri C(2021) 403 all) (Ainult ungarikeelne tekst on autentne)