Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, C 273, 9 Οκτώβριος 1993