Консолидиран текст на Договора за Европейския съюз - ДЯЛ VI: ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ - Член 49 (предишен член 49 от ДЕС)