Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2018/1929 του Συμβουλίου, της 10ης Δεκεμβρίου 2018, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 269/2014 σχετικά με περιοριστικά μέτρα για ενέργειες που υπονομεύουν ή απειλούν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας