2015 m. vasario 11 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/212, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 223/2014 nuostatų dėl kiekvieno veiksmo duomenų, kurie reikalingi stebėsenai, vertinimui, finansų valdymui, tikrinimui ir auditui, įskaitant duomenis apie atskirus veiksmų, kurie bendrai finansuojami pagal VP II, dalyvius, įrašymo ir saugojimo sistemos techninių specifikacijų taikymo taisyklės