Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: Španielsko/Galícia Textiles Uznesenie Európskeho parlamentu zo 7. októbra 2010 o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 28 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení (žiadosť EGF/2010/003 ES/Galicia Textiles, Španielsko) (KOM(2010)0437 – C7-0205/2010 – 2010/2136(BUD))