Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų panaudojimas: Ispanija, Galisijos tekstilė 2010 m. spalio 7 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų panaudojimo pagal 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 28 punktą (Ispanijos paraiška „EGF/2010/003 ES/ Galicia Textiles“ ) (COM(2010)0437 – C7-0205/2010 – 2010/2136(BUD))