Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: Hispaania / Galicia Textiles Euroopa Parlamendi 7. oktoobri 2010 . aasta resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006 . aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 28 (taotlus EGF/2010/003 ES/Galicia Textiles, Hispaania) (KOM(2010)0437 – C7-0205/2010 – 2010/2136(BUD))