Dyrektywa Komisji 93/72/EWG z dnia 1 września 1993 r. dostosowująca po raz dziewiętnasty do postępu technicznego dyrektywę Rady 67/548/EWG w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i etykietowania substancji niebezpiecznych