Dohoda medzi Európskou úniou a Kolumbijskou republikou, ktorou sa zakladá rámec pre účasť Kolumbijskej republiky na operáciách krízového riadenia Európskej únie