kohtuasi C-548/18: Euroopa Kohtu (esimene koda) 9. oktoobri 2019. aasta otsus (Saarländisches Oberlandesgerichti eelotsusetaotlus - Saksamaa) – BGL BNP Paribas SA versus TeamBank AG Nürnberg (Eelotsusetaotlus – Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala – Õigusalane koostöö tsiviilasjades – Määrus (EÜ) nr 593/2008 – Lepinguliste võlasuhete suhtes kohaldatav õigus – Artikkel 14 – Nõude loovutamine – Kehtivus kolmandate isikute suhtes)