Υπόθεση C-548/18: Απόφαση του Δικαστηρίου (πρώτο τμήμα) της 9ης Οκτωβρίου 2019 [αίτηση του Saarländisches Oberlandesgericht (Γερμανία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] – BGL BNP Paribas SA κατά TeamBank AG Nürnberg (Προδικαστική παραπομπή – Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης – Δικαστική συνεργασία σε αστικές υποθέσεις – Κανονισμός (ΕΚ) 593/2008 – Εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές ενοχές – Άρθρο 14 – Εκχώρηση απαιτήσεων – Δυνατότητα επίκλησης έναντι τρίτων)