Υπόθεση C-56/18 P: Απόφαση του Δικαστηρίου (πέμπτο τμήμα) της 11ης Μαρτίου 2020 — Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Gmina Miasto Gdynia, Port Lotniczy Gdynia Kosakowo sp. z o.o., Δημοκρατίας της Πολωνίας (Αίτηση αναιρέσεως – Κρατικές ενισχύσεις – Άρθρο 108, παράγραφος 2, ΣΛΕΕ – Επενδυτικές ενισχύσεις – Ενισχύσεις λειτουργίας – Υποδομές αερολιμένων – Δημόσια χρηματοδότηση χορηγηθείσα από τους Δήμους της Gdynia και του Kosakowo για τη μετατροπή του αερολιμένα Gdynia-Kosakowo – Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής – Ενίσχυση ασύμβατη προς την εσωτερική αγορά – Διαταγή ανακτήσεως της ενισχύσεως – Ακύρωση από το Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ουσιώδης τύπος – Διαδικαστικά δικαιώματα των ενδιαφερομένων)