Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/2157 της Επιτροπής της 14ης Δεκεμβρίου 2020 για την έγκριση ενωσιακών τροποποιήσεων των προδιαγραφών προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης ή προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης [«Montello - Colli Asolani» (ΠΟΠ)]