Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1529/2000 της Επιτροπής της 13ης Ιουλίου 2000 για τον καθορισμό του καταλόγου των διαφόρων ποικιλιών της Cannabis sativa L. που είναι επιλέξιμες για ενίσχυση κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2358/71 του Συμβουλίου