Υπόθεση C-474/10: Απόφαση του Δικαστηρίου (τέταρτο τμήμα) της 20ής Οκτωβρίου 2011 [αίτηση του Court of Appeal in Northern Ireland (Ηνωμένο Βασίλειο) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Department of the Environment for Northern Ireland κατά Seaport (NI) Ltd, Magherafelt district Council, F P McCann (Developments) Ltd, Younger Homes Ltd, Heron Brothers Ltd, G Small Contracts, Creagh Concrete Products Ltd (Αίτηση εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως — Οδηγία 2001/42/ΕΚ — Άρθρο 6 — Καθορισμός, για τις ανάγκες διαβουλεύσεως, της αρχής η οποία ενδεχομένως ενδιαφέρεται για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της εφαρμογής σχεδίων και προγραμμάτων — Δυνατότητα εκπονήσεως σχεδίων και προγραμμάτων από την αρμόδια για διαβουλεύσεις αρχή — Υποχρέωση καθορισμού αυτοτελούς αρχής — Ρυθμίσεις για την ενημέρωση και τις διαβουλεύσεις των αρχών και του κοινού)