Κρατική ενίσχυση — Πρόσκληση για υποβολή παρατηρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 88 παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΚ, σχετικά με την ενίσχυση C 18/2001 (πρώην Ν 123/2000) — Εισφορά κλιματικών μεταβολών (Climate Change Levy) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)