Mål C-613/19 P: Överklagande ingett den 14 augusti 2019 av Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG av den dom som tribunalen (tredje avdelningen) meddelade den 6 juni 2019 i mål T-209/18, Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG mot Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)