Sprawa C-306/06: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 3 kwietnia 2008 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberlandesgericht Köln — Niemcy) — 01051 Telecom GmbH przeciwko Deutsche Telekom AG (Dyrektywa 2000/35/WE — Zwalczanie opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych — Artykuł 3 ust. 1 lit. c) ppkt ii) — Opóźnienie w płatności — Przelew bankowy — Data, od której należy uznać płatność za dokonaną)