Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 maja 2012 r. zawierającea uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności za rok budżetowy 2010