Υπόθεση C-174/11: Απόφαση του Δικαστηρίου (δεύτερο τμήμα) της 15ης Νοεμβρίου 2012 [αίτηση προδικαστικής αποφάσεως του Bundesfinanzhof (Γερμανία)] — Finanzamt Steglitz κατά Ines Zimmermann (Έκτη οδηγία ΦΠΑ — Απαλλαγές — Άρθρο 13, A, παράγραφοι 1, στοιχείο ζ', και 2 — Υπηρεσίες συνδεόμενες στενά με την κοινωνική πρόνοια και ασφάλιση οι οποίες παρέχονται από οργανισμούς δημοσίου δικαίου ή από άλλους οργανισμούς οι οποίοι αναγνωρίζονται ως κοινωνικού χαρακτήρα — Αναγνώριση — Προϋποθέσεις μη εφαρμοζόμενες επί οργανισμών που δεν είναι δημοσίου δικαίου — Εξουσία εκτιμήσεως των κρατών μελών — Όρια — Αρχή της φορολογικής ουδετερότητας)