Υπόθεση C-577/15 P: Αναίρεση που άσκησε στις 9 Νοεμβρίου 2015 η SV Capital OÜ κατά της αποφάσεως που εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (τρίτο τμήμα) στις 9 Σεπτεμβρίου 2015 στην υπόθεση T-660/14, SV Capital OÜ κατά Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ)