Απόφαση της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ αριθ. 31/2012, της 10ης Φεβρουαρίου 2012 , για την τροποποίηση του παραρτήματος XXII (Εταιρικό δίκαιο) της συμφωνίας για τον ΕΟΧ