Zawiadomienie skierowane do podmiotów, do których mają zastosowanie środki ograniczające przewidziane w decyzji Rady 2011/137/WPZiB zmienionej decyzją 2011/332/WPZiB oraz w rozporządzeniu Rady (UE) nr 204/2011 zmienionym rozporządzeniem (UE) nr 572/2011 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Libii