Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 948/2012 της Επιτροπής, της 15ης Οκτωβρίου 2012 , για κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1180/2008 σχετικά με τη θέσπιση συστήματος κοινοποίησης πληροφοριών για ορισμένες παραδόσεις βοείου και χοιρείου κρέατος, το οποίο μεταφέρεται στο έδαφος της Ρωσικής Ομοσπονδίας