Υπόθεση T-474/09: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 24ης Ιανουαρίου 2013 — Consultadoria e Serviços κατά ΓΕΕΑ — Jacson of Scandinavia (JACKSON SHOES) [Κοινοτικό σήμα — Διαδικασία κηρύξεως ακυρότητας — Λεκτικό κοινοτικό σήμα JACKSON SHOES — Προγενέστερη εθνική εμπορική επωνυμία JACSON OF SCANDINAVIA AB — Σχετικός λόγος απαραδέκτου — Σχετικός λόγος ακυρότητας — Άρθρο 8, παράγραφος 4, και άρθρο 53, παράγραφος 1, στοιχείο γ', του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009]