Απόφαση του Δικαστηρίου, της 16ης Μαΐου 2017, στην υπόθεση E-8/16, Netfonds Holding ASA, Netfonds Bank AS και Netfonds Livsforsikring AS κατά της νορβηγικής κυβέρνησης (Ελευθερία εγκαταστάσεως — άρθρο 31 της συμφωνίας για τον ΕΟΧ — οδηγία 2000/12/ΕΚ — οδηγία 2002/83/ΕΚ — οδηγία 2006/48/ΕΚ — οδηγία 2007/44/ΕΚ — Πιστωτικά ιδρύματα — Ασφαλιστικές επιχειρήσεις — Ειδικές συμμετοχές — Αναλογικότητα — Καταλληλότητα — Αναγκαιότητα)