Förenade målen C-74/14: Domstolens dom (femte avdelningen) av den 21 januari 2016 (begäran om förhandsavgörande från Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas – Litauen) – ”Eturas” UAB m.fl./Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba (Begäran om förhandsavgörande — Konkurrens — Konkurrensbegränsande samverkan — Samordnat förfarande — Resebyråer som deltar i ett gemensamt datoriserat system för saluföring av resor — Automatisk begränsning av storleken på rabatten på resor som köps online — Meddelande från systemadministratören rörande nämnda begränsning — Tyst medgivande kan betecknas samordnat förfarande — Rekvisiten för ett avtal och ett samordnat förfarande — Bevisvärdering och beviskrav — Medlemsstaternas processuella autonomi — Effektivitetsprincipen — Oskuldspresumtion)