Tsiviillennunduses toimuvate õnnetuste ja intsidentide uurimine ja ennetamine ***I Euroopa Parlamendi 21. septembri 2010 . aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus tsiviillennunduses toimuvate õnnetuste ja intsidentide uurimise ja ennetamise kohta (KOM(2009)0611 – C7-0259/2009 – 2009/0170(COD))