Разследване и предотвратяване на произшествия и инциденти в гражданското въздухоплаване ***I Законодателна резолюция на Европейския парламент от 21 септември 2010 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно разследването и предотвратяването на произшествия и инциденти в гражданското въздухоплаване (COM(2009)0611 – C7-0259/2009 – 2009/0170(COD))