Oikaistaan komission asetus (EY) N:o 661/97, annettu 16 päivänä huhtikuuta 1997, neuvoston asetuksen (EY) N:o 2201/96 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä tomaattijalosteiden kiintiöjärjestelmän osalta (Euroopan yhteisöjen virallinen lehti N:o L 100, 17. huhtikuuta 1997)