Lag (2016:362) om ändring i lagen (1992:1512) om elektromagnetisk kompatibilitet