Γνώμη της Επιτροπής της 10ης Νοεμβρίου 2020 σχετικά με το σχέδιο διάθεσης ραδιενεργών αποβλήτων προερχόμενων από την εγκατάσταση επιφανειακής εναπόθεσης του Dessel που βρίσκεται στο Βέλγιο (Τα κείμενα στη γαλλική και την ολλανδική γλώσσα είναι τα μόνα αυθεντικά) 2020/C 383/01