Πρόταση Απόφαση του Συμβουλίου για τη θέση που πρέπει να λάβει η Ένωση στο πλαίσιο της Μεικτής Επιτροπής η οποία συγκροτήθηκε με τη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, αφενός, και του Βασιλείου της Νορβηγίας, αφετέρου, όσον αφορά την τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙ του πρωτοκόλλου 3, σχετικά με τον πίνακα των επεξεργασιών ή μεταποιήσεων που πρέπει να διενεργούνται επί μη καταγόμενων υλών προκειμένου το καταγόμενο προϊόν να αποκτήσει τον χαρακτήρα καταγωγής, λόγω της έναρξης ισχύος του εναρμονισμένου συστήματος 2007 (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)