Návrh rozhodnutí Rady o postoji Unie ve smíšeném výboru zřízeném dohodou mezi Evropským hospodářským společenstvím na jedné straně a Norským královstvím na straně druhé ke změně přílohy II protokolu 3, která se týká seznamu operací opracování nebo zpracování, které musí být provedeny na nepůvodních materiálech, aby konečný produkt mohl získat status původu, vyplývající ze vstupu harmonizovaného systému v platnost v roce 2007 (Text s významem pro EHP)