Predmet C-467/13 P: Žalba koju je podnio Industries Chimiques du Fluor (ICF) 27. kolovoza 2013. protiv presude Općeg suda (prvo vijeće) donesene 18. lipnja 2013. u predmetu T-406/08, Industries Chimiques du Fluor (ICF) protiv Komisije