Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, L 332, 30 Νοέμβριος 1990